Destination X – Mid Sweden 365

Destination X

Projektets huvudaktiviteter

Konkurrent- och omvärldsanalys

Ökad kunskap och lärdomar om metoder och framgångsfaktorer för företag i liknande glesbygdsområden och hur de utvecklat lönsam verksamhet och kunnat öka sin sysselsättning året om.

Intervjuer och erfarenhetsutbyte med andra destinationer för att skapa en bättre förståelse och kunskap om framgångsrika exempel och erfarenheter. Ett studiebesök gjordes hos Docksta BTK vid Skuleberget och Friluftsbyn på Höga Kusten.

Kunskapsinsamling genom deltagande på gemensamma möten och seminarier med exempelvis med Jämtland Härjedalen Turism, Visit Sweden, Tillväxtverket och Naturturismföretagen. Projektet deltog även vid Naturturismföretagens årliga konferens 2022 med tema Social hållbarhet på landsbygden. Inläsning av trendrapporter och målgruppsanalyser.

Analys för att identifiera de viktigaste framgångsfaktorerna hos destinationerna för att sedan analysera dess potentiella påverkan för besöksnäringsföretag verksamma i bygderna kring Gällö, Revsund och Pilgrimstad.

Tips & länkar till kunskapsbanker, fakta om turismen och affärsutveckling för företagen finns samlat längre ner i sektionen till höger på denna sida.

Här finns framtagen rapport för omvärldsanalys: Rapport för omvärldsanalys Destination X

Affärs- och produktutveckling

Indikatormätning i form av att 30 företag där deltagande företag (inkl nya företag) får stöd med att utöka, kvalitetshöja, hållbarhetssäkra samt synliggöra sitt utbud av bokningsbara upplevelser och evenemang i området.

Behovskartläggning genom enkätundersökning sommaren 2022, telefonintervjuer och mailkontakt med företagen under projekttiden. Gemensamt identifierade teman i kartläggningen och i företagsundersökningen som gjordes av projektets externa utvärderare så behövde flest stöd i följande delar: marknadsföring/digitalisering; paketering, prissättning och företagsekonomi; samverkan.
Här finns en sammanfattning av kartläggningen: Behovskartsläggning i Destination X

Möten och dialoger med aktivitetsföretag, turoperatör (med målgrupper i Nederländerna och Tyskland), företagare och destinationsbolaget i Östersund för möjligheter av paketering över kommungränser och längs St Olavsleden.

Evenemang: Projektgruppen har undersökt tidpunkter och samarbeten för möjliga evenemang i området där fler företag kan dra nytta av och samverka kring ett gemensamt event.

Branschträff och Pitch and date mellan företagen på Revsunds Brewery (september 2022).

Workshops för kvalitetssäkring och hållbarhet (december 2022) och platsvarumärke (april 2023).

Digital workshop/utbildning för marknadsföring inom besöksnäringen och nyttjande av mediaportalen (juli-september 2023).

Företagsmarknad i samband med säsongsöppning vid skidtunneln i Gällö där företag och föreningar med koppling till besöksnäringen i Bräcke kostnadsfritt kunde visa upp sina verksamheter, produkter och tjänster för både tillresta och lokalbor (maj 2023).

Destinationssamverkan

Utveckla format för områdes-communities och/eller samverkansgrupper kring olika utvecklingsfrågor som rör destinationen.

Den tidigare ekonomiska turistföreningen Lake Revsund avvecklades i början på 2023 och styrelsen lämnade i samband med detta över kommunikationsplan till projektgruppen samt en sluten Facebook-grupp för företagare och aktörer i området. Denna grupp kommer finnas kvar med syfte att fungera som ett aktörsnätverk och forum för kommunikation för områdets besöksnäringsaktörer. Målsättningen med gruppen är att främja utvecklingen av besöksnäringen runt Revsundssjön genom samarbete mellan olika aktörer i branschen. Detta blir ett nätverk, där företagare, föreningar, organisationer och privatpersoner träffas för att bygga relationer och arbetar för att synliggöra besöksnäringen runt Revsundssjön med omnejd.

Här kan kan du ansöka om att gå med i Lake Revsunds aktörsnätverk: www.facebook.com/groups/lakerevsundaktorsnatverk

I vertygslådan för kommunikation och gemensamt varumärke finns det logotyp, grafisk profil och ett kapitel om Lake Revsunds mål, varumärke och målgrupp (kapitel 1).

Kalenderfunktion för vad som är på gång i Gällö/Revsund finns på första sidan på Mid Sweden 365s hemsida för att hjälpa till att öka spridningen av företagens evenemang och aktiviteter som sker runt Revsundssjön. Den fungerar som ett komplement till den evenemangskalender som Bräcke kommun har på sin hemsida Bräcke Nästa.

Ledförvaltning och samarbete runt Forsaleden under sommaren 2023 är ett gott exempel på lösning av kontinuerligt underhåll under högsäsong, men att förvalta leder på privat mark är en stor utmaningen och kräver en tydlig organisering och finansiering för att mindre ideella aktörer ska ha möjlighet att underhålla lederna.

Här finns en sammanställning från samarbetet kring Forsaleden som är framtagen inom projektet: Samarbete och hållbarhet kring Forsaleden

Varumärkesplattform

Ta fram en gemensam kommunikationsplattform för området, strategi samt varumärke och verktygslåda (text, bild, film) som företagen kan använda fritt i sin kommunikation.

Kompetensutvecklingsinsatser i form av workshop och digital utbildning för marknadsföring inom besöksnäringen och nyttjande av mediaportalen med företagen för implementering och användning i sina digitala kanaler.

Kommunikationsplattformen och varumärke finns upplagt på Bräcke kommuns mediaportal där underlagen kommer att finnas kvar långsiktigt för företagen i området. Alla delar finns även tillgängliga för nedladdning i sektionen till höger här på projektets landningssida. 

Genom storytelling inom olika teman kan företagen i egen kommunikation på hemsidor eller i sociala medier bygga varumärke och en story kring destinationen för olika målgrupper. Samtliga texter finns tillgängliga i tre längder (långt, mellan och kort stycke) och på både svenska och engelska. Texternas tema baseras på gemensamma nämnare som lyfts fram i intervjuer med lokala företagare och privatpersoner under våren 2023 för vad man tycker är attraktivt med vår plats.

En områdeskarta har tagits fram för bygderna Gällö, Revsund och Pilgrimstad med versioner för både sommar och vinter.

mediaportalen kan du som företagare eller förening hitta bilder och filmklipp som är fria att ladda ner för att använda i marknadsföringssyfte av din verksamhet eller för att sprida bilden av Revsundssjön och Bräcke kommun. Materialet gestaltar miljöer, reseanledningar och verksamheter under olika årstider med syfte att stärka området året runt för besökare och bygga stolthet för de som bor och verkar här. Bilder och filmer är tagna i områdena kring Revsundssjön, Locknesjön och Forsaleden av Fotograf Göran Strand. Det finns även en reklamfilm som visar Lake Revsund året om.

Direktlänk till kommunikationsplattformen för besöksnäringen »

Länk via Bräcke kommuns hemsida under fliken Företagande och utveckling »

Länk via Bräcke Nästa under fliken Se & Göra // För företag/föreningar »

Denna sida samlar information, material och verktyg som produceras eller sammanställs i projektet. Projektet avslutades 2023-10-31. Här hittar du projektets slutrapport: Slutrapport Destination X.

Målet med projektet är att stärka tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft hos små och medelstora besöksnäringsföretag som är verksamma i Bräcke i bygderna kring Revsundssjön, Locknesjön samt längs Forsaleden. Arbetet ska ske genom fler kvalitetssäkrade och bokningsbara produkter hos företag (upplevelser och evenemang) och stärkt varumärkesprofilering i bygden.

Förväntade långsiktiga effekter:

  • Ökad lönsamhet, sysselsättning och konkurrenskraft hos besöksnäringsföretagen i området.
  • Fler företagare i området.
  • Ökad livskvalitet och stolthet för lokalinvånare till följd av fler attraktiva upplevelser.
  • Ökad inflyttning och nyetableringar.
  • Mer miljömässigt hållbart nyttjande av naturområden och kulturarv.


Målgrupp
är små och medelstora besöksnäringsföretag verksamma eller med intresse att starta verksamhet i området.

Projektägare:
Mid Sweden 365 AB

Period:
Mars 2022 – oktober 2023

Bakgrund till projektet: 2021 blev Mid Sweden 365 ett av 16 nationella projekt beviljade finansiering för sitt Raketprojekt, med syfte att skapa ökat intresse för Gällö och Revsundsbygden och nya affärer och produkter för företagare på platsen. Destination X betyder att fortsätta arbeta för vidareutveckling av destinationssamarbetet och varumärkesprofileringen som påbörjades i Raketprojektet.

Verktygslåda

kommunikation & varumärke LAKE REVSUND

storytelling

LOGOTYP OCH GRAFISK PROFIL

Kartor

Klicka på kartorna för att förstora.

Zip-filer innehållande högupplösta versioner av kartorna i formaten jpg, pdf och eps.

REKLAMFILM

TIPS & LÄNKAR

Verksamt.se »
Verkamt samlar information till företagare i besöksnäringen, Exempelvis information om hållbart företagande, paketreselagen, guider, checklistor, certifieringar och märkningar.

Timbanken för Jämtland Härjedalen »
Upp till 5 timmars kostnadsfri rådgivning.

Jämtland Härjedalen Turism  »
Fakta och statistik för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.
Länk till den JHTs värdeguide.

Visit Swedens kunskapsbank »
För svensk besöksnäring med omvärlds- och målgruppsanalyser, reseanledningar och varumärket Sverige.

Visit Sweden, trender »
Trender och utvecklingsmöjligheter för olika naturturismaktiviteter.

Tillväxtverkets kunskapsbank »
För turism och besöksnäring med bl a fakta om besöksnäringen, hållbarhet, verktyg, metoder, omvärld och trender.

Tillväxtverkets portal »
För turismstatistik och turismräkenskaper.

Naturturismföretagen »
Turism på annans mark.

Tourism in Skåne »
Nationellt ramverk för vandringsleder.

Personal

Joanna Gustafsson

Projektledare

Juni 2022 – Oktober 2023

Mikael Bodne

Processledare

Augusti 2023 – Oktober 2023

mikael@midsweden365.se

Fredrik Myhr

Processledare

April 2022 – Juni 2023

Jakob Trygg

Destinationssamverkan och produktutveckling

September 2022 – Augusti 2023

PHILIP BRODIN KIBSGÅRD

Omvärldsanalys och affärsutveckling

September 2022 – Mars 2023

Finansiering

Projektet har en budgetomslutning på 2.7 mkr och finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden.